Aithris-àichidh

Tha susbaint dhuilleagan na làraich-lìn seo airson fiosrachadh coitcheann a thoirt dhuibh agus innse mu dhòigh cleachdaidh.  Faodar atharrachadh gun fios a thoirt seachad.

Tha Comhairle nan Eilean Siar a’ dèanamh a h-uile oidhirp gus dèanamh cinnteach gu bheil an t-susbaint a tha ri fhaotainn tro CnES Web làithreach, ceart agus làidir.  Chan eil Comhairle nan Eilean Siar a’ toirt barantasan, riochdachaidhean no geallaidhean mu:

  • susbaint sam bith san Làrach-lìn seo (a‘ gabhail a-steach, gun chrìoch, càileachd a’ phongalachd, a’ chomais no iomchaidheachd airson adhbhar sònraichte a leithid de shusbaint), no
  • susbaint sam bith de Làrach-lìn a tha air a h-ainmeachadh no a gheibhear tro cheangal-lìn tron làrach-lìn seo.

Ma tha sibh a’ smaoineachadh gu bheil mearachdan ann an susbaint Làrach-lìn CnES, no fiosrachadh a tha a-mach à ùine no neo-iomchaidh, cuiribh fios thugainn aig enquiries@cne-siar.gov.uk .

Còir-lethbhreac

Is ann le Comhairle nan Eilean Siar a tha na còirichean air fad airson na susbaint a tha san làrach-lìn seo mur eil càil eile air ainmeachadh.

Faodaidh an stuth air an làrach-lìn seo a bhith air a phriontadh no air a luchdachadh a-nuas gu faidhle mas ann airson adhbharan neo-choimeirsealta a-mhàin a tha e.  Feumaidh cleachdadh sam bith eile a bhith air aontachadh le Comhairle nan Eilean Siar. Chan eil seo a’ buntainn ri stuth sam bith a tha air fhaighinn tro cheanglaichean a tha air am faotainn tro cheanglaichean air an taobh a-muigh no stuth le treas phàrtaidh ach a tha ri fhaotainn air an làraich seo. 

Ma tha ceistean no beachdan agaibh mu na tha gu h-àrd, cuiribh fios thugainn.

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more