Cruinneachadh Chroitearachd  

Tha croitearachd na phàirt bhunaiteach de bheatha na coimhearsnachd ann an Innse Gall (cho math ri pàirtean eile de dh’Alba) agus cuideachd a’ cur gu mòr ris an t-sealladh-tìre àrainneachdail ionadail agus bith-iomadachd.  Is e siostam gabhaltas-fearainn a tha ann, aig a bheil reachdas sònraichte on chaidh Achd na Croitearachd 1866 aontachadh (agus Achdan eile on uair sin), a tha a’ daingneachadh còir-gabhaltais nan croitearan. 

Na Fuadaichean

Ro Achd na Croitearachd bha mòran dhaoine air am fuadach bho na croitean aca agus bho na h-eileanan le làmhachas làidir, gus àite a dhèanamh airson caoraich a bhiodh na bu prothaidich do na h-uachdarain na bhiodh daoine.  An dèidh crìonadh gnìomhachas a’ cheilp tràth sna 1800an bha mòran sna h-eileanan a bha an urra ris airson nam màil aca a phàigheadh agus airson biadh a chumail rin teaghlaichean, a-cheana ann am bochdainn agus mar sin b’ fheudar mòran dhiubh eilthireadh a dhèanamh tro fhòirneart no airson adhbharan eaconamach. 

Ghabh Na Fuadaichean sna 1800an àite air feadh Innse Gall air fad agus mar sin tha e mar chuspair airson a h-uile eilean. Fuadaichean – Ceann a Deas na Hearadh (1837) leis an Iarla Dunmore, Blàr Sholais, Fuadaichean Uibhist a Tuath (1849) leis an Iarla Godfrey MacDhòmhnaill Shlèite, Baile nam Bodach (Barraigh 1850) & Uibhist a Deas  (1851) na dhà air an dèanamh leis a’ Cholonail Iain Gòrdan à  Cluanaidh, Aimhreit Bheàrnaraigh, Leòdhas (1874) a lean gu fir Bheàrnaraigh a bhith a’ mèarrsadh gu Caisteal Leòdhais, A’ Phàirc ann an Leòdhas (1887), agus Aignis (1888) gun a bhith ag ainmeachadh ach beagan.  

Rèidean an Fhearainn

Bha Achd Suidheachadh an Fhearainn an Alba 1919 ag amas air a bhith ag ath-shuidheachadh sluagh an dèidh a’ Chiad Chogaidh tro bhith a’ cruthachadh gabhaltasan beaga agus croitean.  Ann an co-rèir ri àireamh-sluaigh na roinne, chuir a’ Ghàidhealtachd ’s na h-Eileanan gu mòr ri àireamhan nam fear a chlàr airson WW1.  Chaidh aontachadh gun deigheadh fearann a thoirt do na fir a thilleadh bho sheirbheis, ach cha robh an fheadhainn aig an robh am fearann uabhasach dèidheil air sin a dhèanamh agus dh’fheuch iad a h-uile seòrsa innleachd airson bacadh no stad gu tur a chur air seo.

Bha na fir a bha san t-seirbheis airson ’s gum faigheadh iad na chaidh a ghealltainn dhaibh gus am b’ urrainn dhaibh taighean a thogail, bàrr a chur agus sprèidh a bhith aca gus biadh a chumail ris na teaghlaichean aca.  Mu dheireadh thall ruith foighidinn a-mach dhan fheadhainn às na seirbheisean a bha air tilleadh dhachaigh agus ghabh iad cùisean nan làmhan fhèin!

Ach cha b’ e iad seo a’ chiad eisimpleirean de rèidean an fhearainn a bha air tachairt ann an Alba.  Thathar dhan bheachd gur e a’ chiad fhear a thachair sna h-eileanan Rèidean Fearainn Bhatarsaigh ann an 1906.

Ghabh rèidean fearainn eile àite ann an Gleann Dail ann an Uibhist a Deas (1918), Griais ann an Leòdhas (1919-21), Paiblisgearraidh / Baile Raghnaill ann an Uibhist a Tuath (1921) agus Baile nan Cailleach ann am Beinn na Faoghla (1923). Ghabh an Rèid Fearainn mu dheireadh ann an Alba àite ann an Uibhist a Tuath aig Tac Bhaile an Lòin, san t-Samhain 1952.

Tha càirn air a bhith air an togail air feadh nan eilean a’ comharrachadh an t-strì gharbh a chaidh a dhèanamh airson còraichean fearainn nan eileanach agus an t-strì airson ath-leasachadh lagh an fhearainn. 

Sa chruinneachadh tha nithean a tha a’ buntainn ri croitearachd, a’ mhòr chuid dhiubh a chaidh a dhèanamh leis na croitearan iad fhèin, ach a-mhàin nan nithean iarrainn a bhiodh air an dèanamh leis a’ ghobha ionadail no le ceàrdan a bhiodh a’ dol mun cuairt.  Tha cuideachd grunn nithean againn a tha a’ riochdachadh beatha chroitearachd thar nan ginealach. 

Gu h-ìosal tha eisimpleirean de na nithean a tha sa chruinneachadh.

Dèan clioc air na h-ìomhaighean gu h-ìosal gus a dhol tron ghaileiridh dhealbhan:

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more