Cruinneachadh Ealain

Tha na cruinneachaidhean ealain lèirsinneach againn beag, a’ soillseachadh an t-àite cuingealaichte a bha aig na h-ealain dealbhachaidh sa chultar ionadail san àm a dh’fhalbh.   Tha cruinneachadh beag ann de dhealbhan air am peantadh agus priontan, gu ìre mhòr dealbhan de dh’urramaich catharra agus daoine ionadail, a chaidh fhaighinn bho Chomhairle Baile Steòrnabhaigh a tha a-nis air a dhol à bith.  Chaidh dhà no trì dhealbhan na bu mhotha a chaidh an dèanamh le ola fhaighinn bho Caisteal Leòdhais, a chaidh a thogail ann am meadhan na naoidheamh linn deug leis an Ridire Seumas MacMhathain, aig an robh Eilean Leòdhais. 

Is e am prìomh nì sa chruinneachadh bheag dà dhealbh de chaladh agus baile Steòrnabhaigh, a chaidh am peantadh ann an 1798 le Seumas Barrer, prìomh pheantair aig Ospadal Chelsea, Lunnainn.  ‘A View of the Village of Stornaway with a Shooting Lodge of the Isle of Lewes’ a tha a’ sealltainn a’ bhaile aig àm cudromach na eachdraidh; leis an iasgach agus gnìomhachas an iasgaich a’ fàs.  Tha an dealbh a’ sealltainn caladh trang gus seo a chomharrachadh agus am baile beag agus na toglaichean a tha ann.

An coimeas ri seo, tha dà dhealbh ann a dh’fhaodar am meas mar sheudan beaga a rinneadh le neach-ealain amaitearach ionadail a bha sgileil, Raibeart Grannd Masson.  Bha Masson gnìomhach mu mheadhan na naoidheamh linn deug agus tha grunnan phìos-obrach a rinn e fhathast rim faighinn gu h-ionadail. Is e aon dhiubh sin a tha sa chruinneachadh againn, dealbh de Thòmas MacAoidh, a bha na phìobaire do dh’uachdaran an eilein, an Ridire Seumas MacMhathain, agus a bha ag obair air an oighreachd.  Is e dealbh air leth math de cheann a-staigh a’ chalaidh agus am baile mu1840 a tha san fhear eile. Chan eil na sgilean peantaidh a bha aig Seumas Barret sna dealbhan sin, ach tha iad cudromach a thaobh eachdraidh Steòrnabhaigh.

Tha am museum a’ leantainn air a’ cruinneachadh obair-ealain, gu h-àraidh feadhainn a tha co-cheangailte ris an t-sealladh-tìre agus an eachdraidh aige. 

Gu h-ìosal tha eisimpleir bhon chruinneachadh againn.

Dèan clioc air na h-ìomhaighean gu h-ìosal gus a dhol tron ghaileiridh ìomhaighean againn:

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more