Bernera Museum

Comann Eachdraidh Sgìre Bheàrnaraigh

Chaidh Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh Leòdhais a stèidheachadh ann an 1991 agus tha iad stèidhichte ann an Talla Coimhearsnachd Bheàrnaraigh. Tha taigh-tasgaidh clàraichte aig a’ Chomunn anns a bheil taisbeanaidhean agus eadar-mhìneachadh air cuspairean co-cheangailte ri Eilean Bheàrnaraigh.

Closed on Saturdays and Sundays. Refer to the website of Bernera Museum for seasonal updates on opening times.

Admission: Adults £2.00, children under 14 free.

Làrach-lìn

Seòladh

Bernera Museum
Community Centre
Breaclete
Lewis
HS2 9LT

Fòn

01851 612331

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Sgìre Bheàrnaraigh a stèidheachadh ann an 1991 agus tha iad stèidhichte ann an Talla Coimhearsnachd Bheàrnaraigh.   Tha taigh-tasgaidh clàraichte aig a’ Chomunn anns a bheil taisbeanaidhean agus eadar-mhìneachadh air cuspairean co-cheangailte ri Eilean Bheàrnaraigh. 

Tha mu 500 innleachdas sa chruinneachadh a tha a’ toirt dealbh air beatha na dachaigh, an eaconamaidh, beatha chultarail agus chreideimh sgìre Bheàrnaraigh. Tha neartan an eilein gu mòr co-cheangailte ri beatha na dachaigh, a’ bheatha shòisealta, an t-iasgach agus a’ mhuir.   Tha cuideachd cruinneachadh mòr ann de stuth sloinntearachd agus fiosrachadh mu chroitean a dh’fhaodar a rannsachadh. 

Bidh an Comunn Eachdraidh a’ dèiligeadh ri taigh bho Linn an Iarainn a chaidh ath-chruthachadh ann am Bòstadh faisg air an làrach a chaidh a chladhach. Bidh neach-iùil a’ cur fàilte air feadhainn a bhios a’ tadhal air an taigh agus a’ mìneachadh carson agus ciamar a chaidh a thogail, cho math ri bhith ag innse mun dòigh san robh daoine beò ann san 8mh linn.

Cruinneachaidhean

Mar aon de na buidhnean-stèidheachaidh a thòisich Hebridean Connections www.hebrideanconnections.com tha a’ mhòr chuid de fiosrachadh sinnsireachd a’ Chomunn Eachdraidh, stuth san tasglann agus innleachdas air an didseatachadh agus ri fhaighinn air-loidhne.

  • Clàraidhean beul-aithris
  • Leabhar iasgaich Seòras Macleòid, Seòras Chaluim Sheòrais
  • Bàrdachd
  • Leabhar bùth Thule
  • Dealbhan
  • Sinnsireachd bailtean agus eachdraidh chroitean
  • Nithean snaighte bho chnàimh bho Bhaile Linn an Iarainn
  • Bàla snìomhte bho chlach
  • Nithean co-cheangailte ris an iasgach
  • Cumaidhean eathraichean
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more