Ness Historical Society

Comunn Eachdraidh Nis

Chaidh Comunn Eachdraidh Nis a stèidheachadh ann an 1977. Bha iad ag amas air a bhith a’ gleidheadh agus ag àrdachadh eachdraidh, cànan, cultar agus dualchas nam bailtean eadar Rubha Robhanais agus Baile an Truiseil.

Closed on Saturdays and Sundays. Refer to the website of Ness Historical Society for seasonal updates on opening times

Free admission to Museum; charges applicable for archival research

Làrach-lìn

Seòladh

Old Cross School
Cross
Ness
Isle of Lewis
HS2 0SN

Fòn

01851 810377

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Nis a stèidheachadh ann an 1977. B’ e seo a’ chiad chomann eachdraidh a chaidh a stèidheachadh sna h-Eileanan an Iar.  Bha iad ag amas air a bhith a’ gleidheadh agus ag àrdachadh eachdraidh, cànan, cultar agus dualchas nam bailtean eadar Rubha Robhanais agus Baile an Truiseil dhan choimhearsnachd ionadail agus dha daoine air feadh an t-saoghail.  Tha an Comunn stèidhichte ann an seann Sgoil Chrois.  Tha taigh-tasgaidh creideasaichte aig a’ chomunn a chaidh ùrachadh o chionn ghoirid agus a tha a’ sealltainn seann dòigh-beatha dùthchail is eileanach. Tha taisbeanadh ann de Chrois Naomh Rònan a tha a’ dol air ais chun 10mh-11mh linn.

Tha na foillseachaidhean aig a’ chomann a’ gabhail a-steach leabhar fòn ionadail anns a bheil ainmean teaghlaich agus far-ainmean agus cuairt-iris ràitheil Criomagan. Tha an Comthachartasan agus thaisbeanaidhean.

Cruinneachaidhean

  • Eachdraidh chroitean, le dealbhan agus sinnsireachd
  • Cuspairean san tasglann me croitearachd, cogadh, iasgach, bàtaichean agus cuspairean ionadail eile
  • Clàran Taigh Dhonnchaidh, ionad ciùil is ealain
  • Clàran Talla Choimhearsnachd Nis
  • Clàran Sgoil Chrois
  • Pàipearan pearsanta theaghlaichean agus daoine fa-leth
  • Clàran Maoin Tiodhlacadh Nis
  • Cruinneachadh beul aithris
  • Innleachdas taigh-tasgaidh a’ gabhail a-steach Crois Naomh Rònan
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more