Garry Bridge, Tolsta

Comunn Eachdraidh Tolastadh bho Thuath

Chaidh Comunn Eachdraidh Tolastadh bho Thuath a chur air bhonn a-rithist ann an 1999, an dèidh a bhith air a stèidheachadh ron sin.

Open by appointment

Làrach-lìn

Seòladh

Schoolhouse
North Tolsta
Isle of Lewis
HS2 0NH

Fòn

01851 890345

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Tolastadh bho Thuath a chur air bhonn a-rithist ann an 1999, an dèidh a bhith air a stèidheachadh ron sin. Tha e stèidhichte ann an togalach ann an Tolastadh bho Thuath agus gheibhear cothrom air na cruinneachaidhean ma chuirear fios ro làimh.

Bidh an Comann a’ foillseachadh iris ràitheil “Seanchas” agus foillseachaidhean eile mu eachdraidh croitean, bàrdachd, “Tolsta at Work and Play”, agus CD-ROM le dealbhan a’ bhaile.

Cruinneachaidhean

  • Eachdraidh croitean agus sinnsireachd (cuid dheth foillsichte air Hebridean Connections)
  • Dealbhan
  • Clàran Sgoil Tholastaidh
  • Clàran Dhòmhnaill Dhòmhnallaich, eòlaiche eachdraidh na sgìre, agus litrichean teaghlaichean eilthirich leis na sgeulachdan aca
  • Pìosan bho phàipearan naidheachd
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more