Seallam!

Tha Seallam! an t-ionad luchd-turais na sheirbheis airson a bhith a’ rannsachadh eachdraidh teaghlaich. Tha na stòrasan seo stèidhichte air an rannsachadh mòr a rinn Bill Lawson agus Chris Lawson nach maireann.

Wednesday-Friday 10am-5pm

Làrach-lìn Hebrides People

Seòladh

Seallam! Visitor Centre,
Northton,
Isle of Harris,
HS3 3JA

Fòn

01859 520 258

Mun bhuidheann seo

Tha Seallam! An t-Ionad Luchd-turais stèidhichte anns an Taobh Tuath, Ceann a Deas na Hearadh na sheirbheis airson a bhith a’ rannsachadh eachdraidh teaghlaich fo na branndan  Cò Leis Thu?/ Muinntir Innse Gall.  Tha na stòrasan seo stèidhichte air an rannsachadh mòr a rinn Bill Lawson agus Chris Lawson nach maireann. Tha tasglann farsaing de eòlas sloinntearachd san ionad airson nan Eileanan an Iar air fad, a’ gabhail a-steach Eilean Hiort.  Chaidh rannsachadh a dhèanamh air an ìre mhath gach dachaigh sna h-Eileanan Siar thairis air an 200 bliadhna a chaidh seachad agus chaidh stòr-dàta a chruthachadh le còrr air 30,000 craobh teaghlach le fiosrachadh air eilthirich a chaidh a Chanada, gu Na Stàitean Aonaichte, a dh’Astràilia, msaa. 

Cruinneachaidhean

Tùsan: Cunntasan sluaigh 1841-1901 (clàr-amais ri fhaighinn air cunntasan 1851 agus 1901), Seann Chlàran Paraiste (Eaglais na h-Alba agus an Eaglais Caitligeach), Pàipearan Oighreachd (a’ gabhail a-steach Clàran màil), Liostaichean Eilthirich an Riaghaltais, agus tùsan foillsichte eile. Gheibhear fiosrachadh cuideachd bho Chlàr Catharra Breith, Bàis agus Pòsadh.

Beul aithris: Tha na clàran sgrìobhte aig diofar ìrean de inbheachd sna h-Eileanan an Iar ach bha cleachdaidhean beul aithris cumanta a-riamh. Air sgàth ’s gur e ann an Gàidhlig a tha na clàran seo, tha iad gu tric nas seasmhaich na feadhainn a chaidh a sgrìobhadh sa Bheurla. Tha beul aithris a’ gabhail a-steach sloinntearachd, òran, sgeulachd agus càirdeas eadar teaghlaichean.

Eilthireachd: Nuair a thig luchd-tadhail chun an Eilein airson rannsachadh sinnsireachd a dhèanamh tha mòran dhiubh a’ faighinn briseadh-dùil air sgàth dìth fiosrachaidh air dè rinn no càite an deach teaghlaichean às dèidh dhaibh a dhol a-nall thairis.  Bhiodh e feumail fios a bhith air dè an eilean/sgìre a dh’fhàg iad, càite an deach iad, fiosrachadh bho chunntasan sluaigh, far-ainmean theaghlaichean/ sloinneadh msaa. Le fiosrachadh mar seo, tha e nas fhasa fiosrachadh fhaighinn a-mach air bailtean agus teaghlaichean agus cuideachd, ceanglaichean a dhèanamh le càirdean a tha fhathast san àite.

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more