Comunn Eachdraidh Uig

Chaidh Comunn Eachdraidh Uig a stèidheachadh ann an 1984 a’ gabhail a-steach sgìrean Sgealascro gu Breànais agus cuid de na h-eileanan air cost an iar Leòdhais.

April-October Monday-Saturday 12-5pm

Làrach-lìn

Seòladh

Uig Museum,
Uig Community Centre,
Timsgarry,
Isle of Lewis,
HS2 9JT

Fòn

n/a

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Uig a stèidheachadh ann an 1984 a’ gabhail a-steach sgìrean Sgealascro gu Breànais agus cuid de na h-eileanan air cost an iar Leòdhais. Tha seo a’ gabhail a-steach Eadar dha Fhadhal cuideachd far an deach lorg fhaighinn air na fir-tàilisg. Tha taigh-tasgaidh aca ann an Ionad Choimhearsnachd Ùig a tha fosgailte thairis air an t-samhradh ach feumar fios a chur ro-làimh aig àm sam bith eile den bhliadhna. Tha innleachdas, dealbhan, mapaichean agus cidsin taigh-dubh mu c 1919 ri fhaicinn cho math ri bhith cothrom air mòran fiosrachadh sinnsireachd agus faidhlichean air cuspairean ionadail a chaidh an ullachadh leis na buill.

Cruinneachaidhean

Chuir Comunn Eachdraidh Ùig fiosrachadh ri Hebridean Connections agus tha mòran de fhiosrachadh sinnsireachd, stuth an tasglainn agus innleachdas a’ Chomainn air a dhitseatachadh is ri fhaighinn air an làrach-lìn.

Tha innleachdas co-cheangailte ri beatha na dachaigh agus obair-ciùird sna bailtean mar phàirt mhòr de na tha air a thaisbeanadh san taigh-tasgaidh.  Tha loidhne-tìde eachdraidheil a’ clàradh sgeulachd Ùig bho Linn na Cloiche gu toiseach a’ Chogaidh Mhòir agus tha bùird fiosrachaidh air feadh ballaichean an taigh-tasgaidh a tha ag innse mu obair-ciùird ionadail agus sgeulachd Fir Tàileisg Ùig a chaidh an lorg air an Tràigh Mhòr a tha faisg air làimh. 

Eisimpleirean de na cruinneachaidhean san tasglann:

 • Beul aithris
 • Leth-bhric de chlàran sgìreil agus clàran oighreachdan
 • clàran comhairlean coimhearsnachd
 • Eachdraidh chroitean agus sinnsireachd
 • Dealbhan
 • Clàr sgoilearan Sgoil Chrabhlasta 1880-1964 agus Clàr-iasaid an Leabharlann
 • Clàran sgoilearan Sgoil Islibhig (Breànais)
 • Clàran sgoilearan Sgoil Loch Croistean 1879-1968
 • Clàran sgoilearan Sgoil Mhangarstaidh 1912-1969 agus sgoilearan a chaidh an cur air adhart gu Cùrsaichean An dèidh Teisteanachadh 1924-1947
 • Clàran sgoilearan Sgoil Bhaltos 1887-1971, clàr làthaireachd sgoilear 1921
 • Clàran sgoilearan 1994-2000 Sgoil Ùig
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more