Comann Eachdraidh an Taobh Siar

Chaidh Comann Eachdraidh an Taobh Siar (no CEATS) a stèidheachadh ann an 1981 agus tha iad stèidhichte ann an Ionad na Seann Sgoil – ionad coimhearsnachd. Tha an comann air mòran rannsachaidh a dhèanamh air sloinntearachd agus eachdraidh nan croitean san sgìre.

Làrach-lìn

Seòladh

Ionad na Seann Sgoil,
Shawbost,
Isle of Lewis,
HS2 9BQ

Fòn

n/a

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comann Eachdraidh an Taobh Siar (no CEATS) a stèidheachadh ann an 1981 agus tha e a’ gabhail a-steach bailtean Shiaboist, Bràgair, Arnol agus Dail Beag.  Tha an comann stèidhichte ann an Ionad na Seann Sgoil – ionad coimhearsnachd – agus air mòran rannsachaidh a dhèanamh air sloinntearachd agus eachdraidh nan croitean san sgìre, agus tha cuid dheth a-nis Hebridean Connections.

Bidh iad an comann a’ foillseachadh iris gach ràith, “Fuaran” agus tha iad air da leabhar, ‘Eachdraidh nan Croitean’ fhoillseachadh. Cho math ri eachdraidh nan croitean agus sinnsireachd, tha iad air tasglann mor a dhèanamh de dhealbhan, beul aithris, `òrain agus rannsachadh air diofar chuspair.  Tha innleachdas aca cuideachd sa chruinneachadh a thàinig bho Thaigh-tasgaidh Shiaboist a bha ann ron seo. 

Cruinneachaidhean

  • Dealbhan
  • Bàrdachd
  • Beul aithris agus tar-sgrìobhaidhean
  • Eachdraidh croitean agus sinnsireachd
  • Rannsachadh air eilthirich a dh’fhàg à Arnol, Bràgar agus Siabost
  • Innleachdas taigh-tasgaidh
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more