Archive

An-asgaidh Entry by donation Exhibition Museum nan Eilean Stornoway Taisbeanadh
10th Jun - 16th Sep 2023

Tional an t-Solais: grain òir bho Linn an Uamha

Iasad Spotlight bho Tiagh Tasgaidh Bhreatainn a’ cur urraim air Linn an Umha tro nithean òir air iasad bho Thaigh-tasgaidh Bhreatainn, maille ri nithean cudromach às na h-Eileanan Siar.

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Steòrnabhagh Taisbeanadh
3rd Feb - 15th Apr 2023

Erskine Beveridge: A’ Tional Fuighill, Tobhtaichean agus Dòighean-beatha

Museum nan Eilean, Steornabhagh. Taisbeanadh de dhealbhan-camara a thàinig thugainn bho Àrainneachd Eachdraidheil Alba (HES). ann an Museum nan Eilean, Steornabhagh gun 15mh den Giblean

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Lionacleit Taisbeanadh
Detail of wetsuit
11th Feb - 13th May 2023

Cruinneachaidhean Foillsichte

Museum nan Eilean, Lionacleit. Tha an taisbeanadh seo a’ sealltainn direach cuid de na nithean agus na tasglainn a chaidh a thoirt do Mhuseum & Tasglann nan Eilean bho chionn ghoirid – mòr-chuid dhuibh nach robh air an taisbeanadh ch

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Lionacleit
Friday, 17th Feb 2023, 14:00 , 2 hrs

Bùth-obrach Taidhle Glainne

Dealbhaich taidhle glainne dhut fhein le taic bho neach-ealain Stella Whittle - anns a Bheurla

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Steòrnabhagh
Daily 10th Feb 2022 - 25th Feb 2023 , 1 hr

Dannsa – Ballroom & Latin Taster

A bheil thu coltach ri Ginger Rogers neo Fred Astaire? Neo an bith thu a coimhead Strictly? Thig comhnla rinn gu Seòmar-dannsaidh a Chaisteil airson leasan.

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Lionacleit
Saturday, 25th Feb 2023, 10:00 , 3 hrs

Tarraing – Bùth-obrach

Bùth-obrach a tarraing dealbh a' smaonineachadh air an àirainneachd A comhradh agus a deanamh dealbhan agus a coimhead air stuth bho'n taigh tasgaidh

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Lionacleit
Saturday, 4th Mar 2023, 13:00 , 2 hrs 30 mins

Clò-bhualadh – Printing Workshop

Buth-obrach clò-bhualadh a toirt brosnachadh bho sgeulachdan eachdraidheil. Thig agus feuch e. Faodaidh thu fuireach airson an seisean gu leir agus leabhar beag a dheanamh neo direach tadhal airosn treis bheag.

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Museum nan Eilean Stornoway Steòrnabhagh Tachartas
Accodian and boots
Saturday, 11th Mar 2023, 14:00 , 2 hrs

Cèol anns an Taigh-tasgaigh

Cèol tradiseanta anns an taigh-tasgaidh le luchd-ciùil 'Ceum Sunndach' : Thig a dh'eisdeachd neo thoir leat ionnsramaid agus gabh pairt

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Lionacleit
Friday, 17th Mar 2023, 14:00 , 2 hrs

Bùth-obrach Aodach Selkie – Aois16+

Cruthaich aodach Selkie / maighdeann-ròin dhut fhein a-mach a stuth air ath-chuairteachadh le neach-ealain AJ Stockwell - anns a Bheurla. Aois 16+

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Steòrnabhagh
Daily 11th - 25th Feb 2023 , 1 hr

Foghar na Mara – Harvesting the Sea

Dòigh-obrach clò-bhualaidh le Gill Thompson - anns a Bheurla. Airson aoisean 12-18 bliadhna

Tuilleadh ri lorg
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more