Comhairle agus Taic airson Dualchas

Seirbheisean airson buill Comann Dualchais Innse Gall

Tha an t-Seirbheis Dualchais a’ toirt comhairle agus taic do na comainn eachdraidh an uair a bhios gu leòr luchd-obrach aca airson sin a dhèanamh comasach. 

Is e an seòrsa taic as urrainn dhuinn a thoirt:

  • Frithealadh coinneamhan a’ Chomainn Dualchais agus a’ dèanamh ceangal ris a’ Chomann Dualchais;
  • A’ dol gu coinneamhan an-dràsta is a-rithist le buidhnean com-pàirteachais fa leth;
  • A’ beachdachadh no a’ toirt comhairle air dreachd-sgrìobhainnean cudromach (me Planaichean, Iarrtasan, Poileasaidhean) ma thèid ùine gu leòr a thoirt;
  • A’ ceartachadh teacsa airson taisbeanaidhean no foillseachaidhean (a thaobh fìrinn no stoidhle na susbaint) ma thèid ùine gu leòr a thoirt;
  • Comhairle choitcheann mu ghlèidhteachas (gun a bhith mu nì sònraichte sam bith) agus measadh neo-fhoirmeil mu shuidheachadh nì an uair a bhios Oifigear Glèidhteachais ann an dreuchd;
  • Comhairle agus seòladh mu chothroman trèanaidh iomchaidh air an tabhann le feadhainn eile mar cùram chruinneachaidhean agus an cleachdadh as fheàrr;
  • Cothrom aig buill a’ Chomainn Dualchais a bhith a’ cleachdadh Seòmar Ionnsachaidh an Taigh-tasgaidh an-asgaidh airson coinneamhan agus tachartasan dualchais/cultair.

Bhidiothan trèanaidh

Tha an t-Seirbheis Dualchais air grunnan stòrasan a chruthachadh gus taic a thoirt do Chomainn Eachdraidh agus buidhnean dualchais coimhearsnachd.

[Videos/ training podcasts to be posted here when ready]

Seisean comhairle thasglainn airson Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath

Comhairle agus fiosrachadh feumail

Tha na ceanglaichean gu h-ìosal a’ tabhann raon de chomhairle air taobhan diofraichte de chùram airson so-mhaoin dualchais. Tha làrach-lìn Buidheann Tasglainn agus Dualchas Coimhearsnachd a’ gabhail a-steach comhairle mu bhith a’ faighinn thoglaichean, glèidhteachas didseatach, stiùireadh mun dòigh-obrach as fheàrr airson pròiseactan beul-aithris: https://www.communityarchives.org.uk/resources

Tha a-nis earrann airson stòrasan Tasglainn Coimhearsnachd aig Comhairle Tasglannan Alba air a làrach-lìn le comhairle mu dheagh-chleachdadh, dealbhan, cruinneachaidhean fuaim agus ìomhaighean gluasadach, glèidhteachas didseatach msaa: https://www.scottisharchives.org.uk/explore/community-archives/

Cruinneachaidhean an Taigh-tasgaidh

Tha a h-uile càil air làrach-lìn Urras nan Cruinneachaidhean eadar foirm-inntrigidh agus teamplaidean airson poileasaidhean cruinneachaidh gu poileasaidhean nas adhartaich: https://collectionstrust.org.uk/spectrum/

Bho shealladh taigh-tasgaidh tha an làrach seo a’ dèiligeadh ris a h-càil bho bhathar-bog airson catalogadh, stiùiridhean mu ‘ciamar a’ airson obair phractaigeach agus dualchas didseatach: https://collectionstrust.org.uk/resources-start/

Tha tòrr de dh’fhiosrachadh feumail sna stòrasan air làrach-lìn sgeama Ath-chreideasachaidh Thaigh-tasgaidh a thaobh a bhith a’ coimhead às dèidh cruinneachaidhean Taigh-tasgaidh, ge bith a bheil thu airson a dhol sìos an rathad seo no nach eil: https://www.museumsgalleriesscotland.org.uk/accreditation-recognition/

Faic cuideachd:

https://collectionstrust.org.uk/accreditation/

Tha mòran stòrasan feumail air làrach-lìn Comann Thaighean-tasgaidh Neo-eisimeileach (AIM), gu sònraichte Stiùiridhean Soirbheachais AIM:

https://www.aim-museums.co.uk/helping-organisations/resources/

‘Prionnsabalan agus modhan-obrach Tasglainn airson feadhainn nach eil nan tasglannaichean’ – practaigeach feumail a’ gabhail a-steach toglaichean/stòradh

Is e adhbhar an stiùiridh seo taic a thoirt do dhaoine aig a bheil no a tha a’ coimhead às dèidh stuth tasglainn.  Cuidichidh e thu ann a bhith a’ measadh is a’ planadh airson cùram agus leasachadh do chruinneachadh tasglainn.  Tha seo a’ gabhail a-steach tasglann de mheud sam bith bho phreas beag gu stòr mhòr.

http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/archive-principles-and-practice-an-introduction-to-archives-for-non-archivists.pdf

Glèidhteachas

Comhairle fheumail agus shoilleir mu bhith a’ coimhead às dèidh chruinneachaidhean tasglainn, pàipear no leabhraichean bho làrach-lìn an Leabharlann Breatannach, a’ gabhail a-steach bileagan agus diagraman air cuspairean sònraichte:

https://www.bl.uk/conservation#

Is e an sgrìobhainn seo an ‘ìre òr’ airson a bhith a’ stèidheachadh tasglann.  Faodar a chreids nach eil seo comasach airson buidheann beag ach bheir e dhut na ‘cinn’ air am bu chòir dhut a bhith a’ beachdachadh (me bun-reachd, poileasaidhean msaa) agus is dòcha gum bi nithean feumail ann a thaobh a bhith a’ cur suas togalach a bhiodh comasach air stuth tasglainn bunasach a stòradh:

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/standard2005.pdf

Comhairle mu bhith a’ rianachd agus a’ catalogadh cruinneachaidhean tasglainn a’ gabhail a-steach iarrtasan stòr-dàta: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/advice-and-guidance/managing-your-collection/documenting-collections/cataloguing-and-archives-networks/

Bun-tomhasan Breatannach

BS/EN 16893: 2018 Conservation of Cultural Heritage – New Sites & Buildings Intended for the Storage & Use of Collections – An t-inbhe a tha a’ riaghladh deilbh thoglaichean dualchais, a’ gabhail a-steach tasglainn.

BS4971:2017: Conservation and care of library and archive collections – An t-inbhe a tha a’ riaghladh cùram chruinneachaidh, a’ gabhail a-steach mòran mu rianachd ionad tasgaidh. 

BSI PAS 197: Code of practice for cultural collections management – Stiùireadh mu sholair, cuir an sàs agus cumail suas frèam-obrach rianachd chruinneachaidhean a’ gabhail a-steach: poileasaidhean, pròiseasan, modhan-obrach agus inbhean taic. 

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more