Display of archive photos at Shawbost Old School

A’ sgaoileadh a-mach

Is urrainn dhuinn bùithtean-obrach a thabhann do bhuidhnean sna h-àiteachan aca fhèin – mar eisimpleir, sgoiltean, dachaighean-cùraim, buidhnean coimhearsnachd, comainn eachdraidh an ua.ir a bhios sin comasach a thaobh stòras luchd-obrach.

Tha eisimpleirean de sheiseanan a chaidh an lìbhrigeadh san àm a chaidh seachad a’ gabhail a-steach:

  • Taisbeanaidhean do chlasaichean agus comainn eachdraidh
  • Cuairtean eachdraidheil/arc-eòlais le buidhnean sgoile
  • Tachartasan aig fèillean-dhreuchdan gus fiosrachadh a thoirt mu obraichean co-cheangailte ri dualchas
  • Seiseanan cuimhneachain le buidhnean thar 60 no ann an dachaighean-cùraim
  • Museuman pop-up/mion-thaisbeanaidhean aig tachartasan coimhearsnachd

Ma tha ùidh agaibh ann an seo cuir fios thugainn aig museum@cne-siar.gov.uk , archives@cne-siar.gov.uk no archaeology@cne-siar.gov.uk

Pop up mini display at community event
Taisbeanadh taigh-tasgaidh beag aig tachartas coimhearsnachd
Bùth-obrach Clann-nighean an Sgadain ann an sgoil
Buidheann nas sine na 60 a’ coimhead ri dealbhan san tasglann
Clas-sgoile a’ tadhal air làrach-arceòlais
1 / 1
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more