Com-pàirteachasan

Tha eachdraidh mhath aig an t-Seirbheis Dualchais de chom-pàirteachas soirbheachail agus obair pròiseict, an dà chuid gu h-ionadail agus gu nàiseanta thar nan 30 bliadhna a chaidh seachad, a tha air raon de shochairean a thoirt do dhaoine nar coimhearsnachd, cùram chruinneachaidhean agus ar dualchas co-roinnte. 

‘Alba a’ Cruthachadh’ Com-pàirteachas le Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba
Neach-trèanaidh ‘Learning Museum’ Taigh-tasgaidh Bhreatainn 
Trainee learning how to conserve archives
Neach-trèanaidh tasglainn ‘Sgilean airson an Ama ri Teachd’ ag obair còmhla ri Oifigear Glèidhteachais an Taigh-tasgaidh

Tha com-pàirteachasan làithreach/o chionn ghoirid a’ gabhail a-steach obair le:

  • Leabharlann Nàiseanta na hAlba – guscruinneachadh Cinema sgìre a dhitseatachadh (ga atharrachadh bho sheann riochd Sony) gus cothrom a bhith annan t-susbaint a chleachdadh agusprògram de ghleidheadh agus dol an sàs coimhearsnachd a lìbhrigeadh.
  • Oilthigh Liverpool agus Oilthigh Ghlaschu -‘A’ togail Ath-leumachd Coimhearsnachd tro Choimhearsnachd, Seallaidhean-tìre agus Dualchas Cultarail’ a’ sgrùdadh mar a tha fìor dhroch aimsir air buaidh a thoirt air coimhearsnachdan gu h-eachdraidheil agus mar a tha iad air ath-leumachd fa-leth agus aig ìre coimhearsnachd a leasachadh tro ghrunnan leasachadh agus atharrachadh. https://www.ukclimateresilience.org/projects/clandage-building-climate-resilience-through-community-landscapes-and-cultural-heritage/
  • Comhairle Alba air Tasglainn – ‘Guthan Sgeulachd na Coimhearsnachd’. A’ cruinneachadh sampall de sgeulachdan bho dhaoine a tha air a thighinn a dh’fhuireach dhan sgìre comhairle ionadail againn, a’ sgrùdadh nan adhbharan a ghluais iad an seo agus na fèin-fhiosrachaidhean aca. https://www.scottisharchives.org.uk/explore/community-archives/voices/

Tha mòran phròiseactan com-pàirteachais air àite a ghabhail ron seo agus bha iad a’ gabhail a-steach obrachadh le:

View a taste of the exhibition created by young people as part of the project here:

Luchd-trèanaidh ‘Sgilean airson an Ama ri Teachd’ Taighean-tasgaidh Gaileiridhean na h-Alba
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more