Tar-shealladh de chruinneachaidhean an taigh-tasgaidh

Tha cruinneachaidhean ann am Museum nan Eilean co-cheangailte ri eachdraidh shòisealta, eitneografaidh roinneil agus arc-eòlasInnse Gall. Tha a’ mhòr chuid de na stuthan sòisealta, eachdraidheil agus eitneografaigeach a’ buntainn ris na linntean 19/20 agus tha na cruinneachaidhean arc-eòlais bho Linn Meadhanach na Cloiche chun là an-diugh.

Tha mu 6,000 nì ann (gun a bhith a’ gabhail a-steach nithean arc-eòlach, beul-aithris agus nithean geàrr-shaoghalach) a tha a’ buntainn ri Innse Gall. Tha na nithean a’ dol bho bhuinn bheaga agus pìosan beaga crèadha gu nithean air leth mòr, mar inneal-bualaidh agus eathar Ghriomasach.  

Bithibh mothachail gu bheil obair chatalogadh agus dhealbhan a’ sìor dhol air adhart, mar sin tha an liosta a leanas dìreach a’ toirt blas de na cruinneachaidhean againn.  Tha sinn an dòchas a bhith a’ cur ri stòr-dàta sgrùdail an taigh-tasgaidh againn mar fheart air an làrach-lìn a dh’aithghearr.  Cuiribh fios gu Seirbheis a’ Mhuseum ma tha ceist agaibh.

Sna cruinneachaidhean tha:

Tha cruinneachaidhean an taigh-tasgaidh a’ gabhail a-steach stuthan a fhuaras bho Mòr Ulaidh Alba, tabhartasan, tar-aiseagan agus stuth a chaidh a cheannach.  Tha an taigh-tasgaidh a’ rianachd cruinneachadh beag ach a tha a’ sìor fhàs de mhac-samhail agus lethbhreacan de nithean airson an cleachdadh ann an taisbeanaidhean, tachartasan for-ruigheachd agus iasadan do bhuidhnean eile.

Tha Museum nan Eilean cuideachd a’ rianachd, a’ stòradh agus tha cead cleachdaidh aca air dà chruinneachadh fa leth de mu 2,000 nì: Cruinneachadh Chalboist  le Urras Chalboist agus cruinneachadh LMT a bhuineas do dh’Urras Taigh-tasgaidh Leòdhais.

Iasadan bho Thaigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba

Tha aontan iasaid so-ùrachaidh aig Museum nan Eilean le Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba airson mu 80 nì eadar stuthan arc-eòlais agus carbaid trì-chuibhleach. [ceangal]

Iasadan bho Thaigh-tasgaidh Bhreatainn

Tha aontan iasaid so-ùrachaidh aig Museum nan Eilean le Taigh-tasgaidh Bhreatainn airson sia Fir-tàileisg Leòdhais a tha cudromach gu h-eadar-nàiseanta.


This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more