Comann Eachdraidh Beinn na Faoghla

Chaidh Comann Eachdraidh Beinn na Faoghla ath-stèidheachadh ann an 1996.

Consultations by appointment.

No consultation charge.

Làrach-lìn

Fòn

01870 602539 (daytime) and 01870 603254 (evening)

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comann Eachdraidh Beinn na Faoghla ath-stèidheachadh ann an 1996. Tha an Comann air tachartasan a chur air chois leithid cuairtean eagraichte agus air iomadh leabhar fhoillseachadh air cuspairean co-cheangailte ris an àite a’ gabhail a-steach Clann Raghnaill, an fheadhainn à Beinn na Faoghla a thug fiosrachadh do MhacIlleMhìcheil Carmina Gadelica agus mu bhailtean croitearachd fa leth. 

Cruinneachaidhean

  • Dealbhan
  • Eachdraidh chroitean
  • Clàraidhean beul-aithris is tar-sgrìobhaidhean
  • Pàipearan rannsachaidh
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more