Comunn Eachdraidh Uibhist a Deas

Chaidh Comunn Eachdraidh Uibhist a Deas a chruthachadh ann an 1989. Tha an taigh-tasgaidh creideasaichte aca ann an Cill Donnain, agus bidh taisbeanaidhean leantainneach aca mu eachdraidh shòisealta, dachaigheil agus cultarail an eilein.

April-October, Mon-Sun 10am-5pm

Làrach-lìn

Seòladh

Kildonan Museum,
Kildonan,
South Uist,
HS8 5RZ

Fòn

01878 710 343

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Uibhist a Deas a chruthachadh ann an 1989.  Tha an taigh-tasgaidh creideasaichte aca ann an Cill Donnain, agus air a ruith ann an com-pàirteachas le Urras Eachdraidh Uibhist a Deas, agus bidh taisbeanaidhean leantainneach aca mu eachdraidh shòisealta, dachaigheil agus cultarail an eilein, le tòrr dheth stèidhichte air an stuth a chaidh a chruinneachadh leis a’ Chanan Iain Moireasdan, nach maireann, An t-Ìochdar.

Tha iasadan cudromach aig an taigh-tasgaidh bho chruinneachaidhean eile air an taisbeanadh a’ gabhail a-steach:

 • ‘Am Prionnsa a’ teicheadh’ Taisbeanadh nan Seumasach ag innse sgeulachd na bana-ghaisgeach Flòraidh NicDhòmhnaill a tha a’ gabhail a-steach stuth air iasad bho Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba;  
 • Stuth co-cheangailte ris an neach beul-aithris ainmeil ionadail Maighstir Ailean Dòmhnallach bhon Urras Nàiseanta à Taigh Chanaigh;
 • Cnàmhlach annasach Chruithneach a chaidh fhaighinn faisg air Cill Donnain, air iasad bho Mòr-ulaidh Alba;
 • ‘Aileach’ – cumadh de bhirlinn Lochlannach, a tha ri fhaicinn air a’ bhlàr a-muigh.

Cruinneachaidhean

 • Clach Chlann Raghnaill, a thathar a’ smaoineachadh a chaidh a snaigheadh mar chuimhneachan air Iain Mhùideirt, ceann-feadhna Chlann Raghnaill aig deireadh nan 1500an
 • Beairt a bha air a cleachdadh airson aodach a dhèanamh dha Lady Eisenhower (A’ Phrìomh Leadaidh ann an Ameireaga eadar 1953 is 1961)
 • Clach-pòsaidh Ceilteach
 • Tobair inc ‘Snail’ annasach Frangach agus àite cleit bho mheadhan an 19mh linn
 • Cruinneachadh dhealbhan Mairead Faye Sheathach, agus tha an seòmar-tasglainn air ainmeachadh às a dèidh.
 • Cruinneachadh dhealbhan Bill Innes
 • Cruinneachadh dhealbhan agus peanta an Dotair Robasdan
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more