Tabhartasan Dualchais

Bidh Comhairle nan Eilean Siar a’ toirt tabhartasan dualchais do bhuidhnean dualchais saor-thoileach a tha air an aontachadh airson adhbharan co-cheangailte ri dualchas. Is e Comainn Eachdraidh na buidhnean a tha air an aontachadh.

Tha tòrr iarrtas airson nan tabhartasan dualchais agus mar sin leugh na stiùiridhean gu math cùramach.

Thèid dà chuairt maoineachaidh a chumail ann an 2022-2023:

  • Cuairt a h-Aon: Cha ghabhar ach Foirm A (iarrtasan airson Tabhartasan Dualchais).

Tha seo airson leigeil leis na buidhnean air fad cur airson maoineachadh a chuidicheas iad le cosgaisean ruith.

Is e an ceann-là dùnaidh airson Cuairt a h-Aon 4mh Sultain 2022.

  • Cuairt a-dhà: Cha ghabhar ach Foirm B (iarrtasan airson Tabhartasan Uidheam Buidheann Dualchais).

Cha bhi a’ chuairt seo ach airson dèiligeadh ris an airgead nach tèid a chosg ann an Cuairt a h-Aon.

Chan fhosgail Cuairt a Dhà gu 30 Sultain 2022, le ceann-là de 31 Dàmhair 2022.

Gabh nota a thaobh nan tagraidhean air fad:

  • Cha tèid na tagraidhean a phròiseasadh ach a-mhàin ma tha iad air an lìonadh a-steach gu ceart.
  • Feumaidh na sgrìobhainnean dearbhaidh air fad a bhith nan cois oir cha tèid airgead a thairgse gus an tèid seo fhaighinn.
  • Chan eil e comasach dhuinn aontachadh an dèidh làimh ri iarrtasan airson Tabhartasan Uidheam Dualchais.
  • Thèid iarrtas sam bith airson tabhartas a tha air a mheas mar a bhith connspaideach, no a tha air a mheas mar a bhith a’ stèidheachadh ro-shampall, a chur air adhart chun Chomataidh airson Leasachadh Seasmhach gus beachdachadh air.
  • An uair a dh’fhosglas na tabhartasan gach bliadhna, bidh làn-stiùiridhean, agus foirmean tagraidh agus iarrtais rim faotainn air làrach-lìn Chomhairle nan Eilean Siar aig an ceangal seo.
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more