Poileasaidhean Dualchais

Tha Seirbheisean Dualchais Innse Gall ag obair a rèir grunnan phoileasaidh a tha a’ sònrachadh nan inbhean air a bheil sinn ag amas agus a’ toirt frèam-obrach riaghlaidh airson nan seirbheisean poblach air fad a tha sinn a’ lìbhrigeadh. Tha na Poileasaidhean a’ gabhail cunntas den ghèilleadh reachdail, riatanasan barantachaidh agus an cleachdadh as fheàrr. 

Museum

  • Access to Museum nan Eilean Collections
Museum nan Eilean Collections Access Policy
  • Next policy
Download

Tasglann

Comhairle nan Eilean Siar Archive Policy Archive Forward Plan 2017-2020 Archive Loans Policy Archive Collections Information Policy Archive Collections Development Policy Archive Access Policy

Arc-eòlas

  • Archaeology policy 1
Download

Seirbheisean Dualchais

Heritage Service Collections Care & Conservation Policy Heritage Service Pricing Policy
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more