Ceistean eachdraidheil

An urrainn dhuinn ur cuideachadh?

Ma tha thu a’ rannsachadh taobh sam bith de dh’eachdraidh Innse Gall is dòcha gu bheil tùsan againn a bhiodh na chuideachadh dhut.  Tha an t-seirbheis againn a’ tabhann comhairle agus fiosrachadh air tùsan a dh’fhaodadh a bhith iomchaidh, biodh sin ann an cruinneachaidhean an tasglainn no an taigh-tasgaidh. Is dòcha cuideachd gum biodh e comasach dhuinn innse dhut mu thùsan a tha aig buidhnean eile.  

Mur eil e comasach dhut tadhal an uair a bhios tu a’ dèanamh an rannsachaidh agad fhèin, faodaidh sinne rannsachadh a dhèanamh às do leth airson suas ri leth uair a thìde gun chosgais sam bith. Faodaidh sinn tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh airson suas ri 2.5 uair a thìde ach feumar pàigheadh airson seo.  Cuir fios thugainn gus faighinn a-mach mun t-seirbheis seo. 

Airson rannsachadh nas fharsainge is dòcha gum biodh tu airson neach-rannsachaidh fhastadh.  Gheibhear fiosrachadh mu luchd-rannsachaidh creideasaichte air làrach-lìn Comann Luchd-sloinntearachd agus Luchd-rannsachaidh Thasglainn (Association of Scottish Genealogists and Researchers in Archives no ASGRA).

Airson ceist a chur cuir fios gu:

Neach-rannsachaidh ann an seòmar-leughaidh an tasglainn

Museum & Tasglann nan Eilean 
A’ Ghearraidh Chruaidh                                          
Steòrnabhagh                                                   
Eilean Leòdhais                                                 
HS2 0XS

Fòn: 01851 822750                                 

Museum nan Eilean
Sgoil Lionacleit
Beinn na Faoghla
HS7 5PJ

Fòn: 01870 603692


post-d: archives@cne-siar.gov.uk  no museum@cne-siar.gov.uk

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more