Mu Ar Deidhinn

Seirbheisean Dualchais Innse Gall

Tha na seirbheisean againn mar phàirt de Chomhairle nan Eilean Siar an t-ùghdarras ionadail airson Innse Gall (cuideachd air an ainmeachadh Na h-Eileanan an Iar) agus is iad sin:

 • Seirbheis Arc-eòlais Innse Gall – a’ dìon agus a’ clàradh na h-àrainneachd eachdraidheil air feadh Innse Gall;
 • Museum nan Eilean – dà mhuseum creideasaichte ann an Eilean Leòdhais agus Beinn na Faoghla anns am bi taisbeanaidhean a bhios ag atharrachadh;
 • Tasglann nan Eilean – an t-seirbheis tasglainn – a’ cruinneachadh, a’ gleidheadh agus a’ fosgladh tasglainn a tha iomchaidh airson Innse Gall.

Tha na cruinneachaidhean againn air an cumail ann an urras às leth na coimhearsnachd air fad airson tlachd fhaighinn asta an-dràsta agus san àm ri teachd, agus mar sin ma tha sibh airson tadhal, rannsachadh no dìreach tuilleadh fhaighinn a-mach thigibh a-steach agus rannsaichibh na tha air a thairgse dhuibh.

Cuimhneachain nan Gaisgeach: Cuairt gu cuimhneachan do luchd-rèididh an fhearainn ann an Aiginis, Eilean Leòdhais

Dualchas Innse Gall

Tha seo a’ gabhail a-steach:

 • Cruinneachaidhean làimhseachail de nithean sa mhuseum agus san tasglann;
 • Dualchas cultarail neo-làimhseachail – sgeulachdan, dualchas is sloinntearachd a tha tric air a lìbhrigeadh mar phàirt den bheul-aithris le ceangal làidir ris a’ Ghàidhlig;
 • An àrainneachd eachdraidheil: làraich agus carraighean-cuimhne air feadh Innse Gall.

Ar raon-ùghdarrais

 • A bhith a’ cruinneachadh, a’ gleidheadh, a’ clàradh agus a’ toirt cothrom cruinneachaidhean fhaicinn tro thaisbeanaidhean, gnìomhan is rannsachadh;
 • A bhith a’ toirt cothrom do choimhearsnachdan ionadail, luchd-tadhail is luchd-rannsachaidh a bhith a’ dol an sàs le cruinneachaidhean, a’ gabhail a-steach feadhainn a tha air iasad bho bhuidhnean nàiseanta;
 • A bhith a’ tasgadh, a’ rianachd agus a’ dìon na h-àrainneachd eachdraidheil gus dèanamh cinnteach gum bi i ann airson nan ginealach ri teachd;
 • A bhith a’ tabhann chothroman do dhaoine rannsachadh is mealtainn nan cruinneachaidhean, biodh sin airson sgrùdadh sgoileireachd, ùidhean eachdraidh ionadail is teaghlaich, brosnachadh do ghnìomhachasan cruthachail no pròiseactan sgoile is foghlaim;
 • A bhith a’ toirt taic do chomainn eachdraidh ann an coimhearsnachdan air feadh nan eilean tro bhith a’ co-roinn sgilean is comhairle.
Bùth-obrach Clann-nighean an Sgadain ann an sgoil
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more