Tiodhlacan agus Tabhartasan

Tha grunnan chruinneachaidhean tasglainn ann an Tasglann nan Eilean a chaidh an toirt mar thiodhlaic no an toirt seachad le daoine fa leth, gnothachasan no buidhnean.  Faodaidh na tasglainn san raon seo a bhith a’ gabhail a-steach clàran gnothachais agus ionmhasail, pàipearan rannsachaidh, litrichean, dealbhan, stuthan sanasachd, mapaichean agus planaichean.

Faodaidh na Tiodhlacan agus na Tabhartasan a bhith air am briseadh sìos dha na raointean a leanas:

Ma tha sibh airson gin dhe na cruinneachaidhean sin a chleachdadh airson rannsachadh cuiribh fios chun t-seirbheis tasglainn.

Thoiribh sùil air an duilleig seo airson àrd-shealladh de ar cruinneachaidhean tasglainn air fad.

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more