Làrach air Màl

Faodar an Seòmar Ionnsachaidh agus gaileiridh nan Taisbeanaidhean Sònraichte aig Museum nan Eilean ann an Steòrnabhagh fhaotainn air màl airson cleachdadh neo-choimeirsealta an uair a bhios e ri fhaotainn.  A thaobh an dà sheòmar is e am prìomhachas tachartasan dualchais agus feadhainn co-cheangailte ri ionnsachadh.

Is e seòmar soilleir a tha furasta faighinn thuige a tha san t-Seòmar Ionnsachaidh le sionc anns am faodar obair ealain agus obair ciùird a dhèanamh agus cuideachd faodar teatha na cofaidh ullachadh.   Tha Smartboard ann cuideachd a tha air a ghabhail a-steach sa chosgais.  Faodaidh suas gu 30 neach suidhe sìos gu cofhurtail airson òraidean no còmhraidhean.

Faodar gaileiridh nan Taisbeanaidhean Sònraichte fhaighinn air màl airson leth latha, latha slàn no seiseanan feasgair. 

Faodar co-rèiteachadh a dhèanamh air reataichean coimeirsealta.  Faic ar Poileasaidh Phrìsean airson nam prìsean as ùire.

Cuir fios gu museum@cne-siar.gov.uk gus tuilleadh fhaighinn a-mach.

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more