Archive

Arc-eòlas

Seirbheis Arc-eòlais nan Eilean Siar

Tha Seirbheis Arc-eòlais Chomhairle nan Eilean Siar a’ tabhann fiosrachadh agus comhairle airson a bhith a’ planadh leasachadh ann an Innse Gall agus a’ cuideachadh ann a bhith ag adhartachadh na h-àrainneachd eachdraidheil.

Tuilleadh ri lorg
Arc-eòlas
Sonraichte Archaeology Project Open Day

Comhairle Arc-eòlach

Comhairle arc-eòlach mu bhith a‘ lorg meatailt, Mòr Ulaidh agus iarsmadh daonna

Tuilleadh ri lorg
Arc-eòlas Museum Tasglann

Foghlam & Sgoiltean

Thoir Curraicealam airson Sàr-mhathais beò le taic bho chruinneachaidhean agus thaisbeanaidhean Museum & Tasglann nan Eilean. Tro chlasaichean a bhith a’ tadhal air a’ mhuseum no air an tasglann, bogsaichean-iasaid, pacan no leasain dà-chànanach air-loidhne

Tuilleadh ri lorg
Arc-eòlas Museum Tasglann

Poileasaidhean Dualchais

Tha Seirbheisean Dualchais Innse Gall ag obair a rèir grunnan phoileasaidh a tha a’ sònrachadh nan inbhean air a bheil sinn ag amas agus a’ toirt frèam-obrach riaghlaidh airson nan seirbheisean poblach air fad a tha sinn a’ lìbhrigeadh.

Tuilleadh ri lorg
Arc-eòlas Museum Tasglann
Archive Museum Enquiry Genealogy

Ceistean bho na Meadhanan

Airson gach ceist bho na meadhanan, iarrtasan airson dealbhan agus filmichean cuir fios thugainn a’ toirt ùine gu leòr seachad airson freagairt.

Tuilleadh ri lorg
Arc-eòlas Museum Tasglann

A’ sgaoileadh a-mach

Is urrainn dhuinn bùithtean-obrach a thabhann do bhuidhnean sna h-àiteachan aca fhèin – mar eisimpleir, sgoiltean, dachaighean-cùraim, buidhnean coimhearsnachd, comainn eachdraidh an ua.ir a bhios sin comasach a thaobh stòras luchd-obrach.

Tuilleadh ri lorg
Arc-eòlas Museum Tasglann

Com-pàirteachasan

Tha eachdraidh mhath aig an t-Seirbheis Dualchais de chom-pàirteachas soirbheachail agus obair pròiseict, an dà chuid gu h-ionadail agus gu nàiseanta thar nan 30 bliadhna a chaidh seachad, a tha air raon de shochairean a thoirt do dhaoine nar coimhearsnachd

Tuilleadh ri lorg
Arc-eòlas Museum Tasglann

Ag Obair còmhla rinn – Dreuchd no Saor-thoileach

Bidh fiosrachadh air a chur suas an seo mu na cothroman obrach a bhios againn.  Is e sinn an taigh-tasgaidh, tasglann agus seirbheis arc-eòlais ùghdarras ionadail as fhaide chun iar-thuath ann an Alba, suidhichte sna h-Eileanan an Iar a tha air leth sònraichte

Tuilleadh ri lorg
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more