Cruinneachaidhean

Dèan sgrùdadh air dualchas beairteach Innse Gall, bho na h-amannan ro-eachdraidheil chun là an-diugh, tro na cruinneachaidhean a tha aig Museum & Tasglann nan Eilean.

Cruinneachaidhean Arc-eòlach

Tha na cruinneachaidhean arc-eòlach againn a’ gabhail a-steach nithean bho làraich agus nithean a chaidh fhaighinn air feadh an àite, bho Linn Meadhanach na Cloiche chun là an-diugh.

Tuilleadh ri lorg
Museum
  • Faic a h-uile rud
  • Museum
  • Tasglann
Museum

Cruinneachaidhean Arc-eòlach

Tha na cruinneachaidhean arc-eòlach againn a’ gabhail a-steach nithean bho làraich agus nithean a chaidh fhaighinn air feadh an àite, bho Linn Meadhanach na Cloiche chun là an-diugh.

Tuilleadh ri lorg
Museum

Cruinneachaidhean an taigh-tasgaidh

Sgrùd cruinneachaidhean an Taigh-tasgaidh

Tuilleadh ri lorg
Tasglann

Cruinneachaidhean an Tasglainn

Sgrùd cruinneachaidhean an Tasglainn

Tuilleadh ri lorg
Museum

Cruinnneachadh Chalboist

Chaidh an cruinneachadh seo a dhèanamh le Aonghas ‘Ease’ MacLeòid (1916-2002)

Tuilleadh ri lorg
Museum

Cruinneachadh Cinema Sgìre

Chaidh cruinneachadh de chòrr is 100 teip bhidio a chruthaich coimhearsnachdan ann an Innse Gall aig crìoch nan 1970an tro phròiseact Cinema Sgìre an cur ann an cruth didseatach.

Tuilleadh ri lorg
Museum

Cruinneachadh Chroitearachd  

Tha croitearachd na phàirt bhunaiteach de bheatha na coimhearsnachd ann an Innse Gall. Is e siostam gabhaltas-fearainn a ann, aig a bheil reachdas sònraichte on chaidh Achd na Croitearachd 1866 aontachadh (agus Achdan eile on uair sin), a tha a’ daingneachadh

Tuilleadh ri lorg
Tasglann

Tar-Shealladh Clàran Foghlaim

Faigh a-mach mu thasglainn co-cheangailte ri foghlam agus sgoiltean

Tuilleadh ri lorg
Museum

Cruinneachadh Ealain

Tha na cruinneachaidhean ealain lèirsinneach againn beag, a’ soillseachadh an t-àite cuingealaichte a bha aig na h-ealain dealbhachaidh sa chultar ionadail san àm a dh’fhalbh.   Tha cruinneachadh beag ann de dhealbhan air am peantadh agus priontan, gu ìre mhòr

Tuilleadh ri lorg
Tasglann

Tiodhlacan agus Tabhartasan

Tha grunnan chruinneachaidhean tasglainn ann an Tasglann nan Eilean a chaidh an toirt mar thiodhlaic no an toirt seachad le daoine fa leth, gnothachasan no buidhnean.

Tuilleadh ri lorg
Museum

Cruinneachadh Uilleam Iain Gibson

B’ e Uilleam Iain Gibson OBE (mu 1865-1944) a’ chiad reactor a bha air Sgoil MhicNeacail bho 1894 gu 1925. Chaidh an cruinneachadh a thoirt mar dhìleab don mhuseum leis an nighinn aige A’ Bhan-tighearna Sìne Urchardan

Tuilleadh ri lorg
Museum

Cruinneachadh a’ Chlò Hearaich

Tha na h-eileanan ainmeil airson a bhith a’ dèanamh Clò Hearach. 

Tuilleadh ri lorg
Tasglann

Tar-Shealladh Clàran Ospadail agus Slàinte

Tasglainn ospadalan agus institiutan slàinte

Tuilleadh ri lorg
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more