Archive

Museum

Seirbheis Museum

Is e Museum nan Eilean seirbheis taigh-tasgaidh an ùghdarrais ionadail Chomhairle nan Eilean Siar a chaidh a stèidheachadh ann an 1983. Tha dà thaigh-tasgaidh creideasaichte againn agus dà stòr taigh-tasgaidh ann an dà eilean - Leòdhas agus Beinn na Faoghla.

Tuilleadh ri lorg
Museum Tasglann

A’ toirt stuth mar Eàrlas no mar Thiodhlac

Comhairle mu bhith a’ toirt stuth mar eàrlas no mar thiodhlac do thasglann no do sheirbheis mhuseum Innse Gall

Tuilleadh ri lorg
Arc-eòlas Museum Tasglann

Foghlam & Sgoiltean

Thoir Curraicealam airson Sàr-mhathais beò le taic bho chruinneachaidhean agus thaisbeanaidhean Museum & Tasglann nan Eilean. Tro chlasaichean a bhith a’ tadhal air a’ mhuseum no air an tasglann, bogsaichean-iasaid, pacan no leasain dà-chànanach air-loidhne

Tuilleadh ri lorg
Museum Tasglann

Ceistean eachdraidheil

Ma tha thu a’ rannsachadh taobh sam bith de dh’eachdraidh Innse Gall is dòcha gu bheil tùsan againn a bhiodh na chuideachadh dhut.

Tuilleadh ri lorg
Museum
Museum nan Eilean and Lews Castle

Molaidhean airson Taisbeanaidhean

Bidh taisbeanaidhean spèisealta anns a’ ghaileiridh Taisbeanaidhean Spèisealta ann an Steòrnabhagh agus ann an gaileiridh a’ Mhuseum ann am Beinn na Faoghla. Ma tha taisbeanadh agad a bu mhath leat a mholadh cuir iarrtas thugainn.

Tuilleadh ri lorg
Museum

Teaghlaichean & Daoine Òga

Tha Museum agus Tasglann nan Eilean a’ cur fàilte air teaghlaichean agus daoine òga a bhith a’ tadhal oirnn. Tha raon de ghnìomhan air-loidhne againn cuideachd a dh’fhaodas a bhith air an dèanamh aig an taigh.

Tuilleadh ri lorg
Museum Tasglann

Comhairle agus Taic airson Dualchas

Comhairle agus taic bho Sheirbheisean Dualchais Innse Gall agus ceanglaichean airson taic bhon taobh a-muigh bho bhuidhnean eile do chomainn dualchais coimhearsnachd

Tuilleadh ri lorg
Museum
Ness Historical Society

Tabhartasan Dualchais

Bidh Comhairle nan Eilean Siar a’ toirt tabhartasan dualchais do bhuidhnean dualchais saor-thoileach a tha air an aontachadh airson adhbharan co-cheangailte ri dualchas. (Comainn Eachdraidh)

Tuilleadh ri lorg
Arc-eòlas Museum Tasglann

Poileasaidhean Dualchais

Tha Seirbheisean Dualchais Innse Gall ag obair a rèir grunnan phoileasaidh a tha a’ sònrachadh nan inbhean air a bheil sinn ag amas agus a’ toirt frèam-obrach riaghlaidh airson nan seirbheisean poblach air fad a tha sinn a’ lìbhrigeadh.

Tuilleadh ri lorg
Museum Tasglann

Ceadachd Ìomhaigh

Ma tha thu airson faighinn a-mach mu bhith a’ cleachdadh dealbh no ìomhaigh bho na cruinneachaidhean againn san taigh-tasgaidh no san tasglann, nam biodh tu cho math is gun lìonadh tu a-steach Form Ceadachd Ìomhaigh.

Tuilleadh ri lorg
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more